EPR Properties (EPR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 152 088 74 472 -155 864 178 107 242 841 234 218
Amortyzacja 163 652 163 770 170 333 171 763 153 430 132 946
Zmiana stanu należności -24 486 -38 120 29 335 -11 511 4 676 -5 246
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -180 888 -736 755 496 814 522 891 -36 045 22 582
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 441 716 306 925 65 273 439 530 484 328 391 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -75 710 -29 304 -40 470 -134 586 -274 956 -384 449
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -351 585 1 862 133 986 96 505 -96 812 -702 213
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -269 392 -1 046 680 297 169 -23 223 -427 553 333 466