EPR Properties (EPR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 53 587 78 073 116 193 86 858 98 369 93 693
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 621 366 738 133 1 509 830 975 689 634 343 1 123 430
Inwestycje długotrminowe 5 137 340 5 063 020 5 194 350 5 601 820 5 497 050 5 068 060
Rzeczowe aktywa trwałe 4 790 160 4 755 450 4 908 930 5 234 060 5 311 600 4 861 860
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 93 221 90 086 93 448 122 254 150 958 200 603
Aktywa razem 5 758 700 5 801 150 6 704 180 6 577 510 6 131 390 6 191 490

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 810 110 2 804 360 3 694 440 3 102 830 2 986 050 3 028 830
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 171 464 159 951 176 934 233 226 280 313 235 341
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 981 580 2 964 320 3 871 380 3 336 060 3 266 370 3 264 170
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 222 980 3 183 110 4 073 600 3 571 710 3 266 370 3 264 170
Akcje zwykłe 74 967 74 755 75 994 76 746 74 292 71 191
Zyski (straty) zatrzymane -1 097 130 -1 004 890 -966 992 -689 857 -521 748 -443 470
Akcje własne -269 751 -264 817 -261 238 -147 435 -130 728 -121 591
Kapitał własny 2 535 720 2 618 040 2 630 580 3 005 800 2 865 020 2 927 320
Pasywa razem 5 758 700 5 801 150 6 704 180 6 577 510 6 131 390 6 191 490