Employers Holdings Inc (EIG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 713 500 703 100 711 400 835 900 800 400 801 400
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 713 500 703 100 711 400 835 900 800 400 801 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 55 800 151 100 147 700 193 800 169 500 151 500
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 55 800 147 000 147 700 193 800 169 500 144 000
Podatek dochodowy 7 400 27 700 27 900 36 700 28 200 42 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 48 400 119 300 119 800 157 100 141 300 101 200