Employers Holdings Inc (EIG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 48 400 119 300 119 800 157 100 141 300 101 200
Amortyzacja 21 700 21 600 8 200 9 000 6 300 8 200
Zmiana stanu należności 28 700 -7 300 -88 900 -37 600 -26 100 -22 200
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 14 100 -85 300 5 500 53 500 28 100 6 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 99 800 10 800 33 300 123 100 180 200 142 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 600 -3 600 -5 500 -12 100 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -146 100 -1 700 84 300 49 200 -119 600 -110 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 60 400 -94 400 -112 200 -119 100 -32 900 -26 000