Employers Holdings Inc (EIG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 587 800 2 750 500 2 772 500 2 794 800 2 745 700 2 697 300
Należności 771 100 742 400 749 700 838 600 876 200 902 300
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 19 000 14 500 15 300 16 400 18 000 19 600
Aktywa obrotowe razem 3 448 300 3 568 200 3 682 800 3 788 600 3 723 900 3 673 900
Inwestycje długotrminowe 268 400 215 000 239 800 215 500 195 300 166 200
Rzeczowe aktywa trwałe 12 000 14 700 19 100 21 900 18 200 13 900
Wartość firmy 36 200 36 200 36 200 36 200 36 200 36 200
Wartości niematerialne 13 600 13 600 13 600 13 600 7 700 7 900
Pozostałe aktywa trwałe 132 400 136 300 153 500 127 900 106 300 79 500
Aktywa razem 3 716 700 3 783 200 3 922 600 4 004 100 3 919 200 3 840 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 20 000 20 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 675 700 2 466 500 2 595 300 2 745 400 2 788 200 2 827 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 675 700 2 466 500 2 595 300 2 745 400 2 808 200 2 847 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 83 200 79 300 94 600 75 100 92 800 45 400
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 772 500 2 570 100 2 709 800 2 838 300 2 901 000 2 892 400
Akcje zwykłe 27 504 28 289 29 912 32 121 32 885 32 502
Zyski (straty) zatrzymane 1 295 600 1 338 500 1 247 900 1 158 800 1 030 700 842 200
Akcje własne -627 700 -597 300 -555 100 -455 300 -388 200 -383 700
Kapitał własny 944 200 1 213 100 1 212 800 1 165 800 1 018 200 947 700
Pasywa razem 3 716 700 3 783 200 3 922 600 4 004 100 3 919 200 3 840 100