Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 818 950 363 023 331 387 300 392 274 150
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 818 950 363 023 331 387 300 392 274 150
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 31 408 14 404 16 406 13 738 14 972
Zysk operacyjny 301 788 128 231 116 572 108 556 95 196
Koszty odsetek netto 65 890 33 927 34 463 35 106 34 775
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 315 276 108 391 123 340 88 636 83 589
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 162 28 1 678 130 406
Zysk (strata) netto 315 114 108 363 121 662 88 506 83 183