Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 186 182 315 114 108 363 121 662 88 506 83 183
Amortyzacja 153 638 254 198 116 359 104 724 91 704 83 874
Zmiana stanu należności -62 182 82 289 5 327 4 495 4 467 2 680
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -8 730 8 765 -203 -150 358 -506
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 316 501 512 984 196 285 195 912 164 731 155 014
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -534 924 -911 040 -228 577 -356 063 -205 169 -55 195
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -521 148 -1 058 530 -288 256 -443 337 -241 435 -179 426
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 200 310 554 286 91 768 247 275 77 062 23 906