Eastgroup Properties, Inc. (EGP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 8 786 21 224 374 16
Inwestycje krótkoterminowe 33 494 22 491 0 0 0
Należności 133 566 51 277 45 950 41 455 36 988
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 33 494 22 491 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 175 846 73 789 47 853 44 423 41 585
Inwestycje długotrminowe 6 254 830 2 647 010 2 498 220 2 087 280 1 911 640
Rzeczowe aktywa trwałe 6 031 420 2 563 760 2 393 430 2 002 230 1 827 870
Wartość firmy 1 980 990 990 990 990
Wartości niematerialne 37 800 15 147 17 630 12 426 12 472
Pozostałe aktywa trwałe 153 632 57 543 76 258 63 766 62 273
Aktywa razem 6 430 670 2 720 800 2 546 080 2 131 700 1 953 220

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 690 5 176 25 771 15 048 20 902
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 248 224 90 207 80 164 84 243 53 541
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 257 914 95 383 105 935 99 291 74 443
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 903 560 1 310 900 1 182 600 1 105 790 1 108 280
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 76 422 30 641 41 023 21 924 19 366
Udziały niekontrolujące 2 780 880 1 765 1 644 1 658
Zobowiązania razem 3 290 530 1 451 160 1 345 510 1 228 650 1 203 750
Akcje zwykłe 80 510 39 296 37 442 35 439 33 996
Zyski (straty) zatrzymane -636 112 -329 667 -316 302 -326 193 -317 032
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 140 140 1 269 640 1 200 560 903 059 749 472
Pasywa razem 6 430 670 2 720 800 2 546 080 2 131 700 1 953 220