Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 448 267 404 881 435 682 455 329 415 872 353 406
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 266 -21 940 46 951 13 091 8 660 8 971
Zysk ze sprzedaży brutto 448 001 426 821 388 731 442 238 407 212 344 435
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 17 939 19 041 19 993 19 213 20 226 19 727
Zysk operacyjny 214 134 237 674 176 145 196 791 204 208 185 736
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) -1 477 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 189 680 237 674 176 145 196 791 204 208 185 736
Podatek dochodowy 48 750 60 983 43 928 53 848 51 932 85 504
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 140 930 176 691 132 217 142 943 152 276 100 232