Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 140 930 176 691 132 217 142 943 152 276 100 232
Amortyzacja 3 319 5 874 4 696 6 174 6 969 6 492
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -231 4 451 896 766 -672 -2 840
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 194 902 239 534 133 139 132 684 165 455 160 533
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 113 -5 286 -2 945 -2 839 -1 482 -5 758
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -927 077 -857 922 -557 676 -637 127 -784 801 -810 377
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -670 193 543 555 1 971 620 424 552 750 737 472 154