Eagle Bancorp Inc (MD) (EGBN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 997 970 4 371 960 3 019 910 1 134 500 1 118 480 797 392
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 10 571 800 11 375 500 10 679 000 8 614 130 8 046 760 7 151 610
Inwestycje długotrminowe 579 038 471 829 438 826 374 586 342 377 327 422
Rzeczowe aktywa trwałe 13 475 14 557 13 553 14 622 16 851 20 991
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 104 233 105 793 105 114 104 739 105 766 107 212
Pozostałe aktywa trwałe 338 257 276 115 251 364 196 562 185 339 169 055
Aktywa razem 11 150 900 11 847 300 11 117 800 8 988 720 8 389 140 7 479 030

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 044 800 369 670 568 077 467 687 217 296 541 905
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 754 140 10 009 800 9 221 430 7 255 370 7 004 700 5 930 540
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 9 798 930 10 379 500 9 789 500 7 723 060 7 221 990 6 472 450
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 94 332 81 527 59 384 45 021 58 202 56 141
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 9 922 530 10 496 500 9 876 910 7 798 040 7 280 200 6 528 590
Akcje zwykłe 32 004 31 936 32 334 34 179 34 306 34 139
Zyski (straty) zatrzymane 1 015 220 930 061 798 061 705 105 584 494 431 544
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 228 320 1 350 780 1 240 890 1 190 680 1 108 940 950 438
Pasywa razem 11 150 900 11 847 300 11 117 800 8 988 720 8 389 140 7 479 030