Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 120 900 1 792 700 1 555 400 1 106 000 782 400 560 873
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 693 700 757 500 524 000 433 500 322 300 195 707
Zysk ze sprzedaży brutto 427 200 1 035 200 1 031 400 672 500 460 100 365 166
Koszty badań i rozwoju 193 000 234 000 234 500 226 200 142 800 97 384
Koszty ogólnego zarządu 340 300 348 400 303 300 273 500 202 500 143 497
Zysk operacyjny -166 000 394 300 433 800 114 100 89 800 124 285
Koszty odsetek netto 37 300 34 500 31 300 38 400 9 900 4 837
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -221 700 314 400 407 200 77 400 81 500 118 633
Podatek dochodowy 2 100 83 500 102 100 22 900 18 800 36 039
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -223 800 230 900 305 100 54 500 62 700 82 594