Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 642 600 576 100 621 300 167 800 112 200 178 292
Inwestycje krótkoterminowe 57 900 70 300 36 500 20 400 31 500 17 157
Należności 158 400 274 700 230 900 275 300 271 100 146 085
Zapasy 351 800 350 800 307 000 222 500 205 800 142 812
Pozostałe aktywa obrotowe 57 900 70 300 36 500 20 400 31 500 17 157
Aktywa obrotowe razem 1 210 700 1 272 100 1 195 900 686 200 620 800 485 389
Inwestycje długotrminowe 1 955 900 1 686 900 1 687 300 1 641 100 1 608 600 584 817
Rzeczowe aktywa trwałe 817 600 800 100 644 100 542 300 510 200 407 210
Wartość firmy 218 200 224 900 266 700 266 600 259 700 49 130
Wartości niematerialne 728 800 604 600 663 100 741 900 811 600 119 597
Pozostałe aktywa trwałe 191 300 57 300 113 400 76 900 13 700 6 046
Aktywa razem 3 166 600 2 959 000 2 883 200 2 327 300 2 229 400 1 070 210

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 103 500 128 900 136 100 94 800 80 700 41 751
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 957 300 31 600 33 800 12 900 10 100 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 169 100 213 300 214 600 108 600 109 600 58 317
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 229 900 373 800 384 500 216 300 200 400 100 068
Długoterminowe zobowiązania finansowe 448 500 809 400 841 000 798 400 784 500 13 457
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 33 400 61 900 157 500 160 200 166 100 44 336
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 783 600 1 340 000 1 436 200 1 238 800 1 218 500 157 861
Akcje zwykłe 50 100 53 500 52 700 51 500 50 100 41 816
Zyski (straty) zatrzymane 734 000 957 800 726 900 421 800 367 300 337 074
Akcje własne -227 700 -152 200 -39 600 -39 600 -39 600 -39 497
Kapitał własny 1 383 000 1 619 000 1 447 000 1 088 500 1 010 900 912 345
Pasywa razem 3 166 600 2 959 000 2 883 200 2 327 300 2 229 400 1 070 210