Ebix Inc. (EBIX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Zysk (strata) netto 64 645 68 188 92 377 96 720 93 139 100 618 93 847
Amortyzacja 25 071 22 789 19 838 14 468 11 292 11 123 10 746
Zmiana stanu należności -817 8 212 -34 637 927 69 372 57 487 15 166
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 11 987 -13 966 52 383 -101 287 89 471 -27 736 58 506
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 77 567 69 471 100 356 60 793 89 869 76 807 83 748
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -21 527 -13 165 -9 566 -12 897 -16 111 -10 190 -9 965
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -22 495 -4 598 -44 806 -96 696 -251 590 -207 111 -20 739
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 171 -63 218 -41 953 905 256 132 78 028 -4 078