Ebix Inc. (EBIX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Gotówka i jej ekwiwalenty 128 075 116 088 130 054 77 671 178 958 89 487 117 223
Inwestycje krótkoterminowe 81 223 73 613 61 694 54 084 42 379 29 507 11 053
Należności 164 920 165 737 157 525 192 162 191 235 121 863 64 376
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 81 223 73 613 61 694 54 084 42 379 29 507 11 053
Aktywa obrotowe razem 384 520 366 564 361 898 363 934 427 380 252 932 209 869
Inwestycje długotrminowe 1 153 040 1 206 680 1 207 960 1 227 680 1 183 570 860 081 593 886
Rzeczowe aktywa trwałe 52 448 54 359 52 521 48 421 50 294 41 704 37 061
Wartość firmy 881 676 939 249 949 037 952 404 946 685 666 863 441 404
Wartości niematerialne 82 890 85 007 91 916 108 193 105 245 96 265 78 178
Pozostałe aktywa trwałe 23 696 1 829 31 307 29 846 26 033 8 745 4 973
Aktywa razem 1 537 560 1 573 250 1 569 850 1 591 620 1 610 950 1 113 010 803 755

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Zobowiązania wobec dostawców 77 718 70 514 56 636 74 967 103 250 69 101 16 606
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 647 135 36 138 41 158 51 610 36 434 23 624 12 373
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 106 684 98 543 93 596 108 308 177 744 54 207 60 733
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 831 537 205 195 191 390 234 885 317 428 146 932 89 712
Długoterminowe zobowiązania finansowe 160 624 078 671 542 692 504 699 253 385 507 259 853
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 38 656 36 133 37 042 50 354 48 547 46 815 15 554
Udziały niekontrolujące 42 215 44 232 47 125 49 331 66 242 42 249 11 740
Zobowiązania razem 920 330 917 927 956 874 1 041 500 1 132 750 621 503 376 859
Akcje zwykłe 30 761 30 625 30 510 30 511 31 393 31 552 32 603
Zyski (straty) zatrzymane 814 780 759 208 700 304 618 503 535 118 510 975 457 364
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 617 225 655 322 612 979 550 114 478 195 491 510 426 896
Pasywa razem 1 537 560 1 573 250 1 569 850 1 591 620 1 610 950 1 113 010 803 755