Digital Realty Trust Inc (DLR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 691 830 4 427 880 3 903 610 3 209 240 3 046 480 2 457 930
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 4 691 830 4 427 880 3 903 610 3 209 240 3 046 480 2 457 930
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 422 167 400 654 351 369 211 097 163 667 161 441
Zysk operacyjny 592 968 712 300 506 379 599 566 549 787 480 287
Koszty odsetek netto 299 132 293 846 333 021 353 057 321 529 258 642
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 411 875 1 820 210 400 777 611 216 341 115 256 267
Podatek dochodowy 31 550 72 799 38 047 11 995 0 0
Udziały niekontrolujące 2 641 38 153 6 332 19 460 9 869 8 008
Zysk (strata) netto 336 960 1 681 500 263 342 493 011 249 930 173 148