Digital Realty Trust Inc (DLR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 336 960 1 681 500 263 342 493 011 249 930 173 148
Amortyzacja 1 577 930 1 486 630 1 010 540 809 472 770 275 594 996
Zmiana stanu należności 297 571 68 610 297 610 5 880 23 274 72 409
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -925 34 197 18 684 -36 883 126 649 -10 477
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 659 390 1 702 230 1 706 540 1 513 820 1 385 320 1 023 300
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 643 100 -2 520 770 -2 064 070 -1 502 980 -1 373 660 -1 201 480
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 699 400 -1 061 720 -2 599 350 -274 992 -3 035 990 -1 357 150
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 969 150 -590 630 935 689 -1 272 020 1 757 270 321 200