Douglas Emmett Inc (DEI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 993 652 918 397 891 523 936 682 881 316 812 052
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 993 652 918 397 891 523 936 682 881 316 812 052
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 45 405 42 554 39 601 38 068 38 641 36 234
Zysk operacyjny 241 628 201 153 161 261 242 708 251 944 241 023
Koszty odsetek netto 150 185 147 496 142 872 143 308 133 402 145 176
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 96 540 56 131 38 553 418 698 128 612 104 427
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące -605 -9 136 -11 868 54 985 12 526 9 984
Zysk (strata) netto 96 233 64 391 49 591 362 119 115 540 93 817