Douglas Emmett Inc (DEI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 96 233 64 391 49 591 362 119 115 540 93 817
Amortyzacja 372 798 371 289 385 248 357 743 309 864 276 761
Zmiana stanu należności -134 691 -6 150 -5 845 11 065 20 204 13 671
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -402 973 163 520 18 702 7 456 -30 418 63 718
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 496 888 446 951 420 218 469 586 432 982 402 697
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -238 118 -293 091 -297 598 -238 108 -247 521 -171 344
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -560 953 -288 708 -265 175 -649 668 -249 551 -669 595
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 003 5 246 -136 330 187 538 -213 849 330 616