Easterly Government Properties Inc (DEA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 293 606 274 860 245 078 221 722 160 591 130 673
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 293 606 274 860 245 078 221 722 160 591 130 673
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 24 785 23 522 20 630 20 184 14 824 12 900
Zysk operacyjny 71 516 71 011 53 003 35 439 29 562 22 770
Koszty odsetek netto 47 378 38 632 35 480 33 460 22 903 17 071
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35 562 33 957 13 528 8 224 6 659 5 389
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 4 088 3 899 1 567 1 017 955 941
Zysk (strata) netto 30 928 29 588 11 672 7 088 4 581 4 338