Easterly Government Properties Inc (DEA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 30 928 29 588 11 672 7 088 4 581 4 338
Amortyzacja 98 254 91 266 93 803 92 439 66 403 46 356
Zmiana stanu należności 102 13 494 1 631 10 778 10 732 7 731
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -3 554 2 667 -3 547 5 158 -5 828 7 837
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 125 941 118 344 145 197 142 315 62 782 49 231
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 918 -24 136 -61 011 -67 804 -64 174 -13 825
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -69 103 -363 042 -290 175 -442 341 -466 743 -397 747
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -59 707 250 172 144 098 304 470 398 865 356 353