Easterly Government Properties Inc (DEA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 578 11 132 8 465 12 012 6 854 12 682
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0 0
Należności 58 835 58 733 45 239 43 608 32 830 22 098
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 76 109 78 876 59 908 59 157 43 935 38 299
Inwestycje długotrminowe 2 753 280 2 747 240 2 397 630 2 175 430 1 817 620 1 387 040
Rzeczowe aktywa trwałe 2 285 310 2 399 190 2 208 660 1 988 730 1 626 620 1 230 160
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 157 282 186 307 163 387 168 625 165 668 143 063
Pozostałe aktywa trwałe 39 042 29 901 25 584 18 081 25 330 13 814
Aktywa razem 2 829 380 2 826 110 2 457 540 2 234 590 1 861 550 1 425 340

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 150 645 153 724 153 906 132 907 69 942 58 355
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 150 645 153 724 153 906 132 907 69 942 58 355
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 251 370 1 211 090 978 258 901 841 766 355 575 894
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 16 387 19 718 25 406 0 0 0
Udziały niekontrolujące 166 101 158 912 145 400 137 220 131 090 123 283
Zobowiązania razem 1 584 500 1 543 440 1 302 970 1 171 970 967 387 757 532
Akcje zwykłe 90 614 84 043 78 219 68 770 53 511 39 608
Zyski (straty) zatrzymane -382 486 -317 872 -259 687 -190 756 -126 272 -76 591
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 244 880 1 282 670 1 154 570 1 062 620 894 163 667 806
Pasywa razem 2 829 380 2 826 110 2 457 540 2 234 590 1 861 550 1 425 340