Dime Community Bancshares Inc (DCOM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 477 381 443 199 210 215 206 928 180 552 167 951
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 374 6 212 11 500 5 700 1 800 14 050
Zysk ze sprzedaży brutto 472 007 436 987 198 715 201 228 178 752 153 901
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 36 120 35 358 17 574 19 112 17 842 18 740
Zysk operacyjny 214 113 199 924 60 179 65 751 58 018 47 505
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 211 915 148 166 55 727 65 751 48 368 39 485
Podatek dochodowy 59 359 44 170 13 685 14 060 9 141 18 946
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 143 582 95 495 41 170 50 595 38 374 20 124