Dime Community Bancshares Inc (DCOM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 143 582 95 495 41 170 50 595 38 374 20 124
Amortyzacja 10 192 10 427 4 975 5 040 4 739 -3 062
Zmiana stanu należności 8 412 40 149 0 10 908 11 236 11 652
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -224 425 285 993 -47 759 -69 563 -27 310 -36 889
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 295 172 146 327 47 387 69 962 58 383 46 826
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 745 0 -5 129 -3 307 -5 325 -2 069
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 332 190 1 102 820 -716 840 -352 606 -80 549 -411 784
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 812 594 -1 099 030 1 429 090 104 470 222 787 345 867