Dime Community Bancshares Inc (DCOM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 1 536 380 1 748 510 1 357 940 824 073 994 272 958 915
Należności 48 561 40 149 0 10 908 11 236 11 652
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 12 237 600 11 343 200 6 018 880 4 560 170 4 392 050 4 118 230
Inwestycje długotrminowe 952 354 723 172 415 420 361 347 308 698 311 776
Rzeczowe aktywa trwałe 46 749 50 368 34 872 34 062 35 008 33 505
Wartość firmy 155 797 155 797 105 950 105 950 105 950 105 950
Wartości niematerialne 6 484 8 362 3 378 3 677 4 374 5 214
Pozostałe aktywa trwałe 685 467 443 831 227 213 174 208 163 191 167 107
Aktywa razem 13 189 900 12 066 400 6 434 300 4 921 520 4 700 740 4 430 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 332 640 223 958 294 059 513 920 319 214 580 015
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 10 544 800 10 499 700 5 575 690 3 864 470 3 927 700 3 420 790
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 877 400 10 723 700 5 869 750 4 378 390 4 246 910 4 000 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 82 573 83 981 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 12 020 300 10 873 700 5 916 460 4 424 370 4 246 910 4 000 800
Akcje zwykłe 38 539 38 902 19 494 19 528 19 441 19 355
Zyski (straty) zatrzymane 762 762 654 726 172 075 150 703 117 432 96 547
Akcje własne -103 117 -59 193 -5 056 -1 843 -781 -296
Kapitał własny 1 169 580 1 192 620 517 831 497 154 453 830 429 200
Pasywa razem 13 189 900 12 066 400 6 434 300 4 921 520 4 700 740 4 430 000