Cousins Properties Inc. (CUZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 762 290 1 510 150 740 340 657 515 475 212 466 185
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 762 290 1 510 150 740 340 657 515 475 212 466 185
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 28 319 58 642 27 034 37 007 22 040 27 523
Zysk operacyjny 175 855 347 184 170 137 136 100 102 526 72 712
Koszty odsetek netto 72 537 134 054 60 605 53 963 39 430 33 524
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 5 437 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 167 445 557 992 238 114 152 683 80 765 219 959
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 652 820 836 2 265 1 601 3 684
Zysk (strata) netto 166 793 557 172 237 278 150 418 79 164 216 275