Cousins Properties Inc. (CUZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 166 793 557 172 237 278 150 418 79 164 216 275
Amortyzacja 295 587 576 184 288 648 257 149 181 382 196 745
Zmiana stanu należności -3 900 4 858 -3 432 9 859 -599 -13 263
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -3 792 13 584 -11 313 13 056 -146 382 113 242
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 365 166 778 956 351 088 303 177 229 034 211 649
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -342 241 -1 575 620 -619 602 -482 633 -223 636 -319 975
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -334 499 -382 132 -132 463 -357 424 -284 484 112 110
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -35 690 -388 764 -230 095 69 160 -147 600 -169 335