Cousins Properties Inc. (CUZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 145 17 874 4 290 15 603 2 547 148 929
Inwestycje krótkoterminowe 190 481 323 728 144 436 102 314 83 116 58 158
Należności 8 653 25 106 20 248 23 680 13 821 14 420
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 190 481 323 728 144 436 102 314 83 116 58 158
Aktywa obrotowe razem 204 279 366 708 168 974 143 602 99 632 278 323
Inwestycje długotrminowe 7 332 740 14 257 400 6 938 420 7 007 840 4 046 660 3 926 300
Rzeczowe aktywa trwałe 7 020 010 13 706 300 6 469 550 6 214 070 3 714 730 3 630 060
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 136 240 337 106 189 164 257 649 145 883 186 206
Pozostałe aktywa trwałe 63 650 55 838 26 633 41 658 24 141 8 613
Aktywa razem 7 537 020 14 624 100 7 107 400 7 151 450 4 146 300 4 204 620

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 500 867 839 248 372 622 262 173 151 425 175 292
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 500 867 839 248 372 622 262 173 151 425 175 292
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 334 610 4 475 020 2 162 720 2 222 980 1 062 570 1 093 230
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 465 10 062 5 294 217 233 111 145 110 988
Udziały niekontrolujące 21 285 67 260 28 404 68 561 55 291 53 138
Zobowiązania razem 2 911 350 5 490 530 2 640 260 2 792 170 1 380 430 1 432 650
Akcje zwykłe 150 113 297 332 148 277 128 060 105 076 103 903
Zyski (straty) zatrzymane -1 013 290 -1 970 680 -1 078 300 -1 137 200 -1 129 440 -1 121 650
Akcje własne -147 157 -296 946 -148 473 -148 473 -148 473 -148 373
Kapitał własny 4 625 660 9 133 540 4 467 130 4 359 270 2 765 860 2 771 970
Pasywa razem 7 537 020 14 624 100 7 107 400 7 151 450 4 146 300 4 204 620