Customers Bancorp Inc (CUBI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 918 355 883 338 643 591 550 854 476 949 451 760
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 60 066 27 426 62 774 24 227 5 642 6 768
Zysk ze sprzedaży brutto 858 289 855 912 580 817 526 627 471 307 444 992
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 16 147 13 663 15 100 17 142 14 255 12 631
Zysk operacyjny 292 007 441 746 176 617 100 921 95 445 124 289
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 291 297 441 208 175 958 102 120 91 054 123 879
Podatek dochodowy 63 263 86 940 43 380 22 793 19 359 45 042
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 218 402 300 134 118 537 64 868 57 236 64 378