Customers Bancorp Inc (CUBI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 553 850 4 316 200 1 904 640 1 261 610 710 958 743 383
Należności 123 374 92 239 80 412 38 072 32 955 27 021
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 20 070 700 18 858 500 17 672 100 10 841 100 9 265 130 9 314 440
Inwestycje długotrminowe 825 426 716 526 767 122 679 569 568 294 525 112
Rzeczowe aktywa trwałe 9 025 8 890 11 626 9 389 11 063 11 955
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 3 629 3 736 14 298 15 195 16 499 16 295
Pozostałe aktywa trwałe 812 772 703 900 741 141 654 812 539 916 495 136
Aktywa razem 20 896 100 19 575 000 18 439 200 11 520 700 9 833 420 9 839 560

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 105 530 1 104 760 5 570 450 1 154 740 1 480 920 1 907 240
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 387 600 17 104 100 11 751 700 9 313 180 7 395 690 7 011 350
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 19 493 200 18 208 800 17 322 200 10 467 900 8 876 610 8 918 590
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 19 493 200 18 208 800 17 322 200 10 467 900 8 876 610 8 918 590
Akcje zwykłe 32 633 32 312 31 507 31 184 31 570 30 659
Zyski (straty) zatrzymane 924 134 705 732 438 581 381 519 316 651 258 076
Akcje własne -82 604 -49 442 -21 780 -21 780 -21 209 -8 233
Kapitał własny 1 402 960 1 366 220 1 117 090 1 052 800 956 816 920 964
Pasywa razem 20 896 100 19 575 000 18 439 200 11 520 700 9 833 420 9 839 560