CubeSmart (CUBE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 1 009 620 822 564 679 177 643 915 597 944
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 009 620 822 564 679 177 643 915 597 944
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 54 623 47 809 41 423 38 560 37 712
Zysk operacyjny 351 131 290 602 257 547 243 191 219 151
Koszty odsetek netto 93 284 78 448 75 890 72 525 62 132
Pozostałe przychody (koszty) -10 355 0 0 1 416 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 292 472 230 813 167 611 170 771 165 488
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 1 209 7 331 1 990 1 654 1 599
Zysk (strata) netto 291 263 223 482 165 621 169 117 163 889