CubeSmart (CUBE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 291 263 223 482 165 621 169 117 163 889
Amortyzacja 314 507 240 217 159 247 166 366 145 663
Zmiana stanu należności 5 925 2 316 -557 714 174
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -5 076 7 548 -51 265 51 093 -1 504
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 591 466 449 185 351 033 331 768 304 335
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -65 591 -104 495 -105 143 -140 395 -113 628
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -48 767 -1 852 670 -511 441 -375 664 -322 259
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -547 092 1 410 570 108 196 95 855 15 248