CubeSmart (CUBE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 6 064 11 140 3 592 54 857 3 764
Inwestycje krótkoterminowe 10 162 10 290 8 960 6 897 5 885
Należności 14 070 8 145 5 829 6 386 5 672
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 10 162 10 290 8 960 6 897 5 885
Aktywa obrotowe razem 33 157 31 753 21 018 68 140 15 321
Inwestycje długotrminowe 6 292 670 6 516 330 4 757 120 3 961 400 3 737 650
Rzeczowe aktywa trwałe 6 048 000 6 097 670 4 505 810 3 774 480 3 600 970
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 1 181 108 794 57 820 10 283 8 145
Pozostałe aktywa trwałe 28 688 25 760 23 910 21 958 15 379
Aktywa razem 6 325 830 6 548 080 4 778 140 4 029 540 3 752 970

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 60 900 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 366 104 335 611 257 605 228 356 233 610
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 427 004 335 611 257 605 228 356 233 610
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 001 030 3 211 590 2 430 280 1 931 760 1 747 090
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 71 597 126 817 258 046 70 078 62 590
Zobowiązania razem 3 499 630 3 676 520 2 945 930 2 230 200 2 043 290
Akcje zwykłe 224 928 203 832 194 147 190 874 184 653
Zyski (straty) zatrzymane -1 301 030 -1 218 500 -974 799 -876 606 -791 915
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 826 200 2 871 560 1 832 220 1 799 350 1 709 680
Pasywa razem 6 325 830 6 548 080 4 778 140 4 029 540 3 752 970