CareTrust REIT Inc (CTRE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 196 132 192 351 178 332 163 401
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 196 132 192 351 178 332 163 401
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 20 165 26 874 16 302 15 158
Zysk operacyjny 86 271 82 886 80 904 62 350
Koszty odsetek netto 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 506 71 982 80 867 46 359
Podatek dochodowy 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 440 507 298 296
Zysk (strata) netto -7 946 71 475 80 569 46 063