CareTrust REIT Inc (CTRE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto -7 946 71 475 80 569 46 063
Amortyzacja 50 378 55 394 52 819 51 866
Zmiana stanu należności -2 002 595 -748 -8 816
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -6 717 976 -1 408 -16 465
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 144 415 156 871 145 735 126 295
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 292 -6 013 -8 297 -6 289
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -127 400 -192 633 -41 582 -316 007
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 732 36 738 -105 561 173 247