CareTrust REIT Inc (CTRE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 13 178 19 895 18 919 20 327
Inwestycje krótkoterminowe 168 058 22 667 25 450 44 150
Należności 416 2 418 1 823 2 571
Zapasy 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 11 690 7 512 10 450 10 850
Aktywa obrotowe razem 181 652 44 980 46 192 67 048
Inwestycje długotrminowe 1 439 130 1 595 870 1 457 370 1 451 810
Rzeczowe aktywa trwałe 1 421 410 1 589 970 1 448 100 1 414 200
Wartość firmy 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 5 428 1 062 2 042 3 023
Aktywa razem 1 620 780 1 640 850 1 503 560 1 518 860

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 125 000 80 000 50 000 60 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 51 910 51 693 43 823 36 646
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 176 910 131 693 93 823 96 646
Długoterminowe zobowiązania finansowe 594 498 593 398 495 594 494 624
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 771 408 725 091 589 417 591 270
Akcje zwykłe 96 703 96 017 95 200 93 088
Zyski (straty) zatrzymane -396 954 -282 045 -251 212 -236 350
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 849 373 915 757 914 142 927 591
Pasywa razem 1 620 780 1 640 850 1 503 560 1 518 860