Centerspace (CSR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 256 716 201 705 177 994 185 755 169 745 205 738
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 256 716 201 705 177 994 185 755 169 745 205 738
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 17 516 16 213 13 440 14 450 14 203 12 075
Zysk operacyjny 13 820 2 374 8 340 11 417 -5 639 43 227
Koszty odsetek netto 32 750 29 078 27 525 30 537 32 981 40 758
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 641 -2 101 4 743 84 822 127 629 30 525
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące -4 172 -2 712 -338 5 616 10 841 -12 822
Zysk (strata) netto -20 537 -6 457 -1 790 71 848 104 562 31 366