Centerspace (CSR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zysk (strata) netto -20 537 -6 457 -1 790 71 848 104 562 31 366
Amortyzacja 106 208 93 110 76 596 75 408 83 276 56 525
Zmiana stanu należności -237 151 -80 -3 102 -6 381 1 719
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -20 809 30 875 -33 242 21 743 -16 928 -37 879
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 91 991 84 028 61 228 69 624 48 035 73 930
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -56 568 -35 877 -30 315 -20 954 -20 635 -60 467
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -160 094 -267 225 -164 965 7 007 104 189 202 263
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 41 369 214 512 64 930 -49 770 -169 152 -314 072