Centerspace (CSR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 458 31 267 392 33 634 11 891 28 819
Inwestycje krótkoterminowe 8 474 9 693 5 702 23 260 22 414 38 915
Należności 773 1 010 859 939 4 041 10 422
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 8 474 9 693 5 702 23 260 22 414 38 915
Aktywa obrotowe razem 25 576 91 454 37 946 77 371 42 571 78 156
Inwestycje długotrminowe 2 007 720 1 848 610 1 426 240 1 315 050 1 384 090 1 396 360
Rzeczowe aktywa trwałe 2 001 840 1 830 950 1 415 980 1 312 750 1 381 060 1 356 420
Wartość firmy 866 866 986 1 086 1 553 1 572
Wartości niematerialne 2 112 7 370 1 150 1 212 1 469 658
Pozostałe aktywa trwałe 1 471 2 065 1 201 0 0 0
Aktywa razem 2 033 300 1 940 060 1 464 180 1 392 420 1 426 660 1 474 510

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 113 500 76 000 152 871 50 079 124 000 57 050
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 58 812 62 403 55 609 47 155 29 018 40 350
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 172 312 138 403 208 480 97 234 153 018 97 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 894 133 780 047 566 320 598 722 579 433 661 960
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 41 817
Udziały niekontrolujące 220 759 224 248 54 616 60 849 80 798 82 338
Zobowiązania razem 1 287 200 1 142 700 829 416 756 805 813 249 913 577
Akcje zwykłe 15 216 13 803 12 564 11 744 11 998 12 117
Zyski (straty) zatrzymane -539 422 -474 318 -427 681 -390 196 -395 669 -466 541
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 746 097 797 363 634 767 635 613 613 409 560 937
Pasywa razem 2 033 300 1 940 060 1 464 180 1 392 420 1 426 660 1 474 510