Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 212 360 918 610 744 611 669 122 612 201 587 751
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 920 732 642 815 550 721 490 261 464 332 454 024
Zysk ze sprzedaży brutto 291 633 275 795 193 890 178 861 147 869 133 727
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 156 130 130 855 117 762 107 249 99 023 91 940
Zysk operacyjny 120 551 134 401 64 237 59 760 38 997 33 446
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 120 402 134 441 64 351 59 851 38 906 32 242
Podatek dochodowy 27 095 30 302 13 008 12 226 2 397 12 037
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 93 267 104 099 51 303 47 585 36 469 20 165