Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zysk (strata) netto 93 267 104 099 51 303 47 585 36 469 20 165
Amortyzacja 4 033 3 719 3 839 3 969 4 250 4 272
Zmiana stanu należności 1 833 269 -1 197 656 1 541 -512
Zmiana stanu zapasów 33 039 45 849 -1 069 3 873 3 481 250
Zmiana stanu gotówki 4 023 -56 667 57 808 730 588 -168
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -114 284 -53 812 20 917 24 902 9 994 7 334
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -20 921 -8 952 -5 422 -4 029 -2 258 -1 587
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -22 244 -8 258 -9 886 -3 887 -1 704 -655
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 176 222 5 403 46 777 -20 285 -7 702 -6 847