Americas Car Mart, Inc. (CRMT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 9 044 6 120 4 441 4 634 4 747 3 942
Należności 5 200 3 367 3 098 4 295 3 639 2 098
Zapasy 115 302 82 263 36 414 37 483 33 610 30 129
Pozostałe aktywa obrotowe 9 044 6 120 4 441 4 634 4 747 3 942
Aktywa obrotowe razem 1 026 420 719 762 569 654 463 650 426 635 393 764
Inwestycje długotrminowe 118 889 102 397 97 670 28 892 28 949 30 494
Rzeczowe aktywa trwałe 51 438 34 719 30 140 28 537 28 594 30 139
Wartość firmy 8 623 7 280 6 817 355 355 355
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 1 145 310 822 159 667 324 492 542 455 584 424 258

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(30 kwi 2020)
2019
(30 kwi 2019)
2018
(30 kwi 2018)
2017
(30 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 20 055 18 208 13 117 13 659 13 609 11 224
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 440 656 227 726 215 568 154 192 152 873 118 613
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 125 121 86 436 59 691 49 522 45 609 42 095
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 585 832 332 370 288 376 217 373 212 091 171 932
Długoterminowe zobowiązania finansowe 400 400 400 400 400 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 100 100 100 100 100 100
Zobowiązania razem 676 046 415 763 364 665 232 132 225 149 191 350
Akcje zwykłe 6 510 6 629 6 630 6 811 7 232 7 854
Zyski (straty) zatrzymane 658 242 564 975 460 876 409 573 361 988 325 519
Akcje własne -292 225 -257 527 -246 911 -230 902 -204 325 -162 024
Kapitał własny 469 266 406 396 302 659 260 410 230 435 232 908
Pasywa razem 1 145 310 822 159 667 324 492 542 455 584 424 258