Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 630 159 622 309 627 133 585 325 470 388
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 800 77 700 3 493 14 769 8 631
Zysk ze sprzedaży brutto 625 359 544 609 623 640 570 556 461 757
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 41 198 40 479 40 101 42 160 36 873
Zysk operacyjny 256 509 192 392 241 611 211 836 163 983
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 256 509 192 392 241 611 211 836 177 983
Podatek dochodowy 53 689 38 148 47 160 38 954 65 155
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 202 490 153 532 192 921 170 990 111 324