Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 202 490 153 532 192 921 170 990 111 324
Amortyzacja 23 168 14 893 34 213 32 971 31 101
Zmiana stanu należności 1 188 7 992 1 516 4 442 10 807
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -65 485 -4 642 -36 639 15 565 51 577
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 235 065 192 292 204 747 237 201 128 525
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 125 -8 720 -8 447 -11 328 -6 495
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 358 360 -1 918 780 -865 450 -506 083 -199 489
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 294 240 2 132 590 630 789 203 936 189 259