Columbia Banking System, Inc. (COLB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 8 753 820 5 684 910 3 787 990 3 188 700 2 846 520
Należności 56 019 54 831 46 839 45 323 40 881
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 19 449 600 15 237 200 12 717 900 11 802 300 11 415 000
Inwestycje długotrminowe 1 495 720 1 347 620 1 361 660 1 292 800 1 301 860
Rzeczowe aktywa trwałe 172 144 162 059 165 408 168 788 169 490
Wartość firmy 823 172 765 842 765 842 765 842 765 842
Wartości niematerialne 34 647 26 734 35 458 45 937 58 173
Pozostałe aktywa trwałe 465 372 392 434 394 395 306 210 295 061
Aktywa razem 20 945 300 16 584 800 14 079 500 13 095 100 12 716 900

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 27 669 42 506 988 746 434 985 55 474
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 18 096 100 13 943 700 10 749 100 10 519 200 10 611 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 18 123 800 13 986 200 11 737 900 10 954 200 10 666 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 232 794 250 945 181 671 107 291 100 346
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 18 356 600 14 237 200 11 919 600 11 061 500 10 767 000
Akcje zwykłe 72 683 70 835 71 999 72 385 59 882
Zyski (straty) zatrzymane 694 227 575 248 519 676 426 708 337 442
Akcje własne -70 834 -70 834 -50 834 0 0
Kapitał własny 2 588 740 2 347 610 2 159 960 2 033 650 1 949 920
Pasywa razem 20 945 300 16 584 800 14 079 500 13 095 100 12 716 900