Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 32 033 000 31 643 000 33 766 000 32 377 000 29 999 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -1 944 000 10 264 000 6 236 000 5 856 000 7 551 000
Zysk ze sprzedaży brutto 33 977 000 21 379 000 27 530 000 26 521 000 22 448 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4 874 000 3 728 000 4 372 000 4 292 000 3 609 000
Zysk operacyjny 15 809 000 3 203 000 6 874 000 7 318 000 5 492 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 809 000 3 203 000 6 874 000 7 318 000 5 492 000
Podatek dochodowy 3 415 000 486 000 1 341 000 1 293 000 3 375 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 11 965 000 2 375 000 5 192 000 5 710 000 1 704 000