Capital One Financial Corp. (COF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 7 044 000 11 965 000 2 375 000 5 192 000 5 710 000 1 704 000
Amortyzacja 3 210 000 3 481 000 3 501 000 3 339 000 2 396 000 2 440 000
Zmiana stanu należności 644 000 -11 000 -287 000 144 000 78 000 185 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 029 000 -544 000 579 000 -639 000 310 000 273 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 13 809 000 12 310 000 16 699 000 16 639 000 12 978 000 14 182 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -934 000 -698 000 -710 000 -887 000 -874 000 -1 018 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 738 000 -31 501 000 -14 841 000 -22 998 000 -15 618 000 -15 541 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 25 131 000 474 000 25 164 000 6 619 000 1 777 000 3 218 000