Capital One Financial Corp. (COF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 102 785 000 118 731 000 138 956 000 88 891 000 92 531 000 77 192 000
Należności 2 104 000 1 460 000 1 471 000 1 758 000 1 614 000 1 536 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 409 573 000 390 573 000 381 457 000 353 721 000 337 895 000 330 469 000
Inwestycje długotrminowe 45 676 000 41 808 000 40 145 000 36 644 000 34 643 000 35 224 000
Rzeczowe aktywa trwałe 4 351 000 4 210 000 4 287 000 4 378 000 4 191 000 4 033 000
Wartość firmy 14 777 000 14 782 000 14 653 000 14 653 000 14 544 000 14 533 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 26 534 000 22 816 000 21 205 000 17 613 000 15 908 000 16 658 000
Aktywa razem 455 249 000 432 381 000 421 602 000 390 365 000 372 538 000 365 693 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 47 799 000 42 213 000 39 796 000 55 280 000 58 553 000 59 705 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 334 402 000 312 081 000 306 462 000 263 450 000 250 574 000 244 691 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 382 201 000 354 294 000 346 258 000 318 730 000 309 127 000 304 396 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 33 000 53 000 75 000 103 000 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 20 433 000 17 005 000 15 065 000 13 521 000 11 743 000 12 567 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 402 667 000 371 352 000 361 398 000 332 354 000 320 870 000 316 963 000
Akcje zwykłe 391 800 442 500 457 800 467 600 479 900 484 200
Zyski (straty) zatrzymane 57 184 000 51 006 000 40 088 000 40 340 000 35 875 000 30 700 000
Akcje własne -29 418 000 -24 470 000 -16 865 000 -16 472 000 -14 991 000 -12 707 000
Kapitał własny 52 582 000 61 029 000 60 204 000 58 011 000 51 668 000 48 730 000
Pasywa razem 455 249 000 432 381 000 421 602 000 390 365 000 372 538 000 365 693 000