CNO Financial Group Inc (CNO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 576 800 4 122 200 3 821 100 4 015 800 4 313 500 4 297 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 576 800 4 122 200 3 821 100 4 015 800 4 313 500 4 297 200
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 517 300 567 700 344 300 281 500 -264 800 480 500
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 517 300 567 700 344 300 274 200 -264 800 480 500
Podatek dochodowy 120 500 126 700 42 500 -135 200 50 200 304 900
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 396 800 441 000 301 800 409 400 -315 000 175 600