CNO Financial Group Inc (CNO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 396 800 441 000 301 800 409 400 -315 000 175 600
Amortyzacja 345 300 319 500 303 900 267 900 292 200 265 400
Zmiana stanu należności -112 600 -230 000 -201 400 -139 700 2 750 200 -85 200
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -86 800 -260 200 337 200 -1 900 -100 700 89 100
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 495 400 598 300 735 500 696 700 317 800 613 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 781 300 -1 526 100 -608 400 -555 600 -525 700 -239 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 199 100 667 600 210 100 -143 000 107 200 -274 000